Zasady wynajmu:

- Sprzęt wynajmowany jest na godziny lub  doby

- Pobierana jest kaucja, o wysokości której decyduje wartość wynajmowanego urządzenia

- Dokumenty potrzebne przy wynajmie: 

                osoba prywatna:  2 dokumenty tożsamości ze zdjęciem w tym min. jeden z adresem zamieszkania

                firma : zaświadczenie o prowadzonej działalności, zaświadczenie o nadaniu NIP, numer REGON, dowód osobisty osoby upoważnionej do wynajmu                               w imieniu firmy, upoważnienie do wynajmu w imieniu firmy

- Szczegółowe warunki wynajmu reguluje umowa najmu.

Umowa wynajmu

Wynajmujący firma PPHU.BINAR Elwira Sidorowicz  zwana w dalszej części umowy Binar zawiera z Najemcą, następującą umowę:

§ 1

Binar wynajmuje wymienione na umowie narzędzia i urządzenia wraz z osprzętem i wyposażeniem dodatkowym, zwane w dalszym ciągu umowy przedmiotem najmu a najemca zobowiązuje się do zapłaty należności za wynajem wedle cennika najmu Binar.

§ 2

Strony oświadczają, że wynajmowany przedmiot został sprawdzony w ich obecności, sprawny technicznie i czysty ( bez zastrzeżeń ) został wydany do użytku Najemcy. Najemca został zapoznany z obsługą oraz przepisami BHP przedmiotu najmu i oświadcza, iż je zrozumiał.

§ 3

1.Najemca zobowiązuje się używać przedmiot najmu z należytą starannością i odpowiadać będzie przed Binar  za wszystkie szkody jakie powstaną w przedmiocie najmu z powodu nie dołożenia tej staranności. W szczególności Najemca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć przedmiot najmu przed uszkodzeniem, zniszczeniem i utratą.

2.W przypadku uszkodzenia przedmiotu najmu Najemca wyrówna szkodę Binar  pokrywając koszt usunięcia uszkodzenia.

3.W przypadku zniszczenia lub utraty przedmiotu najmu Najemca wyrówna szkodę do wysokości wartości odtworzeniowej przedmiotu najmu.

§ 4

O kradzieży przedmiotu najmu Najemca obowiązany jest nie zwłocznie powiadomić Binar oraz organy ścigania. Kradzież przedmiotu najmu nie zwalnia Najemcy od obowiązku naprawienia szkody dla Binar  zgodnie z zasadą z § 3 ust. 3 umowy. Najemcy w tym przypadku będzie przysługiwało żądanie regresowe do sprawcy kradzieży.

§ 5

Najemca nie może używać przedmiotu najmu niezgodnie z jego przeznaczeniem oraz nie można stosować osprzętu niezgodnego z przeznaczeniem. W przypadku awarii winien bezwzględnie przerwać pracę i odłączyć sprzęt od zasilania. Najemca nie może dokonywać samodzielnych napraw, a o zaistniałych awariach i usterkach winien niezwłocznie powiadomić wynajmującego. W celu dokonywania przeglądów i badań okresowych wynikających z przepisów BHP, Najemca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu najmu na każde wezwanie Binar . Nie zastosowanie się do w/w ustaleń skutkuje wypowiedzeniem umowy przez Binar  w trybie natychmiastowym i obowiązek naprawienia ewentualnie powstałej szkody zgodnie z zasadą wyrażoną w § 3 umowy. Wypowiedzenie umowy nie zwalnia Najemcy z opłaty za najem do dnia dostarczenia przedmiotu najmu do Binar.

§ 6

Binar  zobowiązuje się do naprawy usterek w przedmiocie najmu, które nie powstały z winy Najemcy. Bieg czasu najmu zostanie zatrzymany w chwili dostarczenia przedmiotu najmu do Binar.

§ 7

Za datę zwrotu przedmiotu najmu uważać się będzie jedynie oddanie Binar przedmiotu najmu czystego i w takim stanie w jakim został on wydany z uwzględnieniem jego naturalnego zużycia wg. stanu i ilości wyszczególnionych w umowie.  Jeśli przedmiot najmu został w trakcie najmu utracony, za datę zakończenia umowy najmu uważa się dzień wpłaty przez Najemcę kwoty, o której mowa w § 4.

§ 8

Mając na uwadze § 2 umowy najmu, odpowiedzialność za szkody, straty i wypadki powstałe wskutek prac prowadzonych przy użyciu przedmiotu najmu przez Najemcę – ponosi Najemca.

§ 9

Sprawy nienormowane niniejszą umową będą rozstrzygane zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego

Chcesz zadać pytanie lub potrzebujesz porady?

Obserwuj nas